Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 15 od 27.06.2019.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O PREDLOGU VLADI REPUBLIKE SRBIJE DA DONESE ODLUKU O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA - OBJEKTU "HAREMLUK" I ZEMLJIŠTU UZ OBJEKAT SA KATASTARSKE PARCELE BROJ 5415 KO VRANJE 1 IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA VRANJA BEZ NAKNADE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI - ZEMLJIŠTU KOJE SE NALAZI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 9558/3 I 9556/2 KO KRIVA FEJA I O PRIBAVLJANJU PRAVA KORIŠĆENJA NA NEPOKRETNOSTI - OBJEKTU KOJI SE NALAZI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 9566 KO KRIVA FEJA I NA ZEMLJIŠTU KOJE SE NALAZI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 9566/3 KO KRIVA FEJA
 • ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI OBEZBEĐIVANJA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU GROBLJIMA I SAHRANJIVANJU I POGREBNA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPNINE ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" VRANJE
 • ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD DOMOM ZDRAVLJA I OSNIVANJU ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA "VRANJE" U VRANJU
 • ODLUKA O PROŠIRENJU PODRUČJA SLOBODNE ZONE VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRADSKIH ULICA I POLIGONA ZA OBUKU VOZAČA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH PUTNIH POVRŠINA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE PUTEVA, ULICA I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POSEBNO OBELEŽENOG PROSTORA ZA PARKING MESTO NA JAVNIM SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 • REŠENJE O USTUPANJU PRAVA KORIŠĆENJA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU KOJE SE NALAZI U OKVIRU PDR 3 BUNUŠEVAC PRIVREDNOM DRUŠTVU "SLOBODNA ZONA VRANJE" DOO VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI MUZEJ U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI MUZEJ U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POJEDINIH ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" TIBUŽDE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POJEDINIH ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA VRANJA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA NA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA JAVNOM PREDUZEĆU URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE AKCIONOG PLANA JAVNOG ZDRAVLJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA PERIOD 2018-2025 GODINE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA JAVNIM NADMETANJEM

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex