Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 11/2022 od 28.06.2022.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRAD VRANJA RADI REFINANSIRANJA DUGOROČNIH INVESTICIONIH KREDITA
 • ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • ODLUKA O AKUSTIČKOM ZONIRANJU I MERAMA ZAŠTITE OD BUKE
 • ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA I OZNAČAVANJA NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASELAKA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA I NAČINU OZNAČAVANJA OBJEKATA I KATASTARSKIH PARCELA KUĆNIM BROJEVIMA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE VETROELEKTRANE "GROT I OBLIK"
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 3 U VRANJU - DONJE VRANJE
 • ODLUKA O IZRADI MURALA ALBERTU ANDIJEVU
 • ODLUKA O POSTUPKU SKIDANJA USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE, UPOTREBU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKI EFIKASNIH TEHNOLOGIJA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA REKONSTRUKCIJU I RACIONALIZACIJU JAVNOG OSVETLJENJA GRADA I NASELJENIH MESTA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA POJEDINIH ULICA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU VELIKOG GRBA GRADA VRANJA JU "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA - SAVETA I KOMISIJA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA - SAVETA I KOMISIJA SKUPŠTINE GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex