Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 10/2023 od 30.06.2023.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA GRADA VRANJA PO OSNOVU NEIZMIRENIH IZVORNIH I USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA U TRAJNI ULOG U KAPITALU HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" AD VRANJE, NASTALIH NAKON 30. JUNA 2020. GODINE DO DANA 26. MAJA 2021. GODINE, SA PRIPADAJUĆOM KAMATOM DO 30. SEPTEMBRA 2021. GODINE
 • ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU USTUPLJENIH PRIHODA BUDŽETA GRADA VRANJA PREMA DRUŠTVU ZA ZAŠTITU OD POŽARA I OBEZBEĐENJE OBJEKATA I IMOVINE "FULL PROTECT" D.O.O BEOGRAD
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU VRANJU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA SOLARNE ELEKTRANE "KOBRA" NA DELU KATASTARSKE OPŠTINE DONJE ŽAPSKO NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE "GORNJE LIVADE" KO SODERCE U VRANJU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA SOLARNE ELEKTRANE "MINECO 1" U KO VLASE I KO GRADNJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U PROSTORNOM PLANU GRADA VRANJA KOJI JE USVOJEN NA SEDNICI SKUPŠTINE GRADA VRANJA ODRŽANOJ 15.06.2018. GOD. ODLUKOM BROJ 35-31/2018-10
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA, TRGOVA I ZASEOKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SPORTSKOM UDRUŽENJU ODBOJKAŠKOM KLUBU VRANJE ZA PROMENU PRAVNOG OBLIKA I PRENOŠENJE OSNIVAČKIH PRAVA NA GRAD VRANJE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROJEKAT PREPARCELACIJE ZA KATASTARSKE PARCELE BROJ 2744-deo, 2743/6-deo, 2743/7 i 2743/8-deo KO VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U VRANJU ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU STAMBENE KOMISIJE ZA DAVANJE U NEPROFITNI ZAKUP STANOVA U JAVNOJ SVOJINI GRADA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA JAVNU BEZBEDNOST I SIGURNOST GRAĐANA I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "20 OKTOBAR" VLASE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O POVEĆANJU CENA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA JP "VODOVOD" VRANJE
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA VRANJA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O ODREĐIVANJU ULICA ZA PEŠAČKI SAOBRAĆAJ NA TERITORIJI GRADA VRANJA - PEŠAČKE ZONE
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE I PRIZNAVANJE PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE GRAĐANA KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O UZIMANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA REALIZACIJU USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U 2023. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex