Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 10/2021 od 18.05.2021.)


 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM OPŠTINE BOSILEGRAD 2020-2030.
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD"
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD" IZ BOSILEGRADA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVEOPŠTINE BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVA
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI, VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA - NEPOSREDNOM POGODBOM -
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI STRATEGIJE UNAPREĐENJA POLOŽAJA MLADIH GRADA VRANJA ZA PERIOD 2021. - 2025.
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA KULTURNO-TURISTIČKE MANIFESTACIJE POD POKROVITELJSTVOM GRADA I NAZIVOM "VRANJSKO KULTURNO LETO 2021. GODINE"
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJE PRAVA NA TROŠKOVE ISHRANE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
 • PROGRAM ZA RAD SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex