Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 1/2021 od 25.01.2021.)


 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA ZA DAN GRADA - 31. JANUAR, DAN OSLOBOĐENJA VRANJA 1878. GODINE
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVCA PRUŽANJA DRŽAVNIH PUTEVA DRUGOG REDA KOJI PROLAZE KROZ NESELJENA MESTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUK O NAČINU I POSTUPKU IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VRANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA
 • ODLUKU O USVAJANJU DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE VRANJSKE BANJE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA- REKONSTRUKCIJA JAVNOG PARKINGA I POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGA
 • ODLUKAO POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA- REKONSTRUKCIJA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA UZ ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRANJE
 • REŠENJEO IMENOVANJU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VRANJE
 • ODLUKA O I REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE I POTREBA NAKON ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA OCENU I IZBOR PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREGLED PODNETIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROJEKATA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2020. GODINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREGLED PODNETIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROJEKATA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U OBLASTI KULTURE U 2020.GODINI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU RESORA ČLANOVA GRADSKOG VEĆA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA 41. MANIFESTACIJE "BORINI POZORIŠNI DANI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA "SLOBODNA ZONA VRANJE" D.O.O. VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O FORMIRANJU KOMISIJE ZA OCENU I IZBOR PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA DOTACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA VRANJE" ZA 2021. GODINU
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2021. GODINI
 • PRAVILNIK O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICI SA DUPLIM BLIZANCIMA I TROJKAMA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA FORMIRANJU KOMISIJE ZA OCENU I IZBOR PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE (prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex