Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 22/2022 od 28.12.2022.)


 • Plan detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa "Caritas Valjevo" u delu naseljenog mesta Divčibare
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije "KOLUBARA" -druga izmena-
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja REC "Eko-Tamnava" d.o.o. Ub za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva Regionalni centar za upravljanje otpadom "Eko-Tamnava" d.o.o. Ub za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JKP "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program upravljanja komunalnim otpadom JKP "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja delatnosti zoohigijene JKP "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga zoohigijene Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program upravljanja javnim parkiralištima Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja čistoće na površinama javne namene JKP "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga održavanja čistoće na površinama javne namene
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program upravljanja grobljima i sahranjivanju JKP "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja javnih zelenih površina Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga održavanja javnih zelenih površina
 • Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Polet" iz budžeta grada Valjeva za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" iz budžeta grada Valjeva za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program obavljanja dimničarskih usluga za 2023. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju cene dimničarskih usluga Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JKP "Vodovod-Valjevo" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Valjevo za 2023. godinu
 • Drugu izmenu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2022. godinu
 • Odluka o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Agrorazvoj-valjevske doline" d.o.o Valjevo, za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama proizvoda šumarstva "Agrorazvoj-valjevske doline" doo Valjevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" Valjevo
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011- 125/2022-01/1
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke "Valjevo"
 • Rešenje o imenovanju Komisija za dodelu nagrade grada Valjeva
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Valjeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, koja je imenovana rešenjem Skupštine grada Valjeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP "Polet" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1660/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1663/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1680/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1682/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1721/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1722/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1767/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1648/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1664/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1665/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1666/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1667/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1681/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1683/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1684/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1685/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1686/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1687/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1688/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1689/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1690/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1700/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1724/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1726/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1727/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1728/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1730/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1731/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1732/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1733/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1736/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1744/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1768/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1772/2022-06
 • Rešenje broj: 40-1723/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju donatorskih sredstava broj: 40-1725/2022-06
 • Rešenje broj: 40-1745/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju donatorskih sredstava broj: 40-1751/2022-06
 • Rešenje broj: 40-1755/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1769/2022-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.07.2022. godine - 31.07.2022. godine
 • Rešenje isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.08.2022. godine - 31.08.2022. godine
 • Rešenje isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.09.2022. godine - 30.09.2022. godine
 • Rešenje isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.10.2022. godine - 31.10.2022. godine
 • Rešenje isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.11.2022. godine - 30.11.2022. godine
 • Rešenje isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.12.2022. godine - 31.12.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex