Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 14 od 28.12.2017.)


 • KADROVSKI PLAN ZA 2018. GODINU ORGANA GRADA VALJEVA I SLUŽBI OSNOVANIH PREMA POSEBNIM ZAKONIMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2017 - sveska 2)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2013 - prečišćen tekst, 11/2013, 2/2014 - dr. odluka, 11/2014 - sveska 1, 10/2015, 18/2016 - sveska 2, 5/2017 - sveska 2 i 14/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2017, 12/2017 - sveska 1 i 14/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA SPROVOĐENJA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "VALJEVO-TURIST" KAO TURISTIČKE ORGANIZACIJE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2011, 12/2012 i 14/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/2010, 9/2015 - sveska 1, 11/2016 - sveska 1, 7/2017 i 14/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA VALJEVA 2018-2020. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2017 - sveska 3)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/2017, 11/2017 i 14/2017 - sveska 1)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA KOMUNALNE IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VALJEVA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2017 - sveska 1)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex