Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 58/2022 od 16.12.2022.)


 • Odluka o budžetu grada Užica za 2023. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno Gradskoj opštini Sevojno u 2023. godini
 • Kadrovski plan gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva i Službe interne revizije grada Užica za 2023. godinu
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Užica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja JKP "Niskogradnja" Užica sa finansijskim planom za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na treću izmenu Programa poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na treću izmenu Posebnog programa poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Ustanove dečije odmaralište "Zlatibor" za 2022. godinu
 • Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Prostornog plana grada Užica
 • Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Užice - centralni deo" I faza
 • Odluka o otuđenju kat. parcele broj 1783 KO Užice iz javne svojine grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda
 • Odluka o otuđenju poslovnog prostora na autobuskoj stanici iz javne svojine grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Rešenje o imenovanju direktora Gradske galerije Užice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex