Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 39 od 11.09.2020.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Užica
  • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima Skupštine grada Užica
  • Odluka o završnom računu budžeta grada Užica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Bioktoš" Užice o promeni sedišta
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javno komunalnog preduzeća "Bioktoš" iz Užica sa Zakonom o javnim preduzećima
  • Odluka o usvajanju godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Užica za 2020. godinu radi davanja državnog zemljišta u zakup u 2020. godini
  • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
  • Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva Užice
  • Odluka o izboru Komisije za propise
  • Odluka o izboru Komisije za saradnju sa gradovima

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex