Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 29/2021 od 24.06.2021.)


 • Odluka o završnom računu budžeta grada Užica za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2021. godinu
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Turica", u Užicu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada Užica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu programa poslovanja JP "Užice razvoj" Užice za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
 • Odluka o usvajanju Programa razvoja turizma turističke regije Zapadna Srbija 2020-2025. godine
 • Odluka o usvajanju Programa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u gradu Užicu za period 2021-2023. godinu
 • Odluka o prenosu Javnom preduzeću "Veliki park" Užice prava korišćenja i upravljanja na Maloj sportskoj hali u Krčagovu
 • Odluka o prenosu Turističkoj organizaciji Užice prava korišćenja i upravljanja na Arheološkom muzeju na otvorenom u Staparima
 • Odluka o izmenama i usklađivanju odluka i drugih opštih akata grada Užica sa Zakonom o komunalnoj miliciji
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JP "Stan" Užice
 • Rešenje o prestanku mandata Nadzornog odbora JP "Stan" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju sekretara Komisije za planove
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole "Radoje Ljubičić"
 • Odluka o razrešenju i imenovanju jednog člana Komisije za javna priznanja i nagrade grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex