Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 5 od 27.02.2020.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE II ZA ZONU "MALI BAJMOK" I DELOVE ZONA "NOVO SELO", "GAT" I "KER"
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PROSTOR ISTOČNO OD PRUGE SUBOTICA - SENTA I JUŽNO OD PRUGE SUBOTICA - SEGEDIN U SUBOTICI
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE IX ZA ZONU MZ "ZORKA"
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA IZMEĐU POSTOJEĆE I PLANIRANE TRASE ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD - SUBOTICA U ALEKSANDROVU
 • ODLUKA O IZRADI IZMENE DELA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO OBALNOG POJASA PALIĆKOG JEZERA (ZAPADNA I JUŽNA OBALA IV SEKTORA I OBALA III SEKTORA) NA PALIĆU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU VERSKIH KOMPLEKSA I KOMERCIJALNIH SADRŽAJA PORED SENĆANSKOG PUTA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2020. G. ZA GRAD SUBOTICU
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA PRVO I DRUGO DETE
 • ODLUKU O KOMUNALNOJ MILICIJI
 • ODLUKU O UNIFORMI I OZNAKAMA KOMUNALNIH MILICIONARA I O BOJI I NAČINU OZNAČAVANJA VOZILA I OPREMI KOMUNALNE MILICIJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBLICIMA I NAČINU OSTVARIVANJA SARADNJE KOMUNALNE POLICIJE I GRADSKIH INSPEKCIJSKIH SLUŽBI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA FINANSIRANJE, REVITALIZACIJU, UPRAVLJANJE I OBAVLJANJE FARMACEUTSKE DELATNOSTI U GRADU SUBOTICA U KOME ZU APOTEKA SUBOTICA TRENUTNO OBAVLJA FARMACEUTSKU DELATNOST
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O MREŽI DEČJIH VRTIĆA U USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI PRIVREDNOM DRUŠTVU LABIANA SOUTH EAST EUROPE D.O.O. BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 28, BEOGRAD, DA IME GRADA SUBOTICE KORISTI U SVOM POSLOVNOM IMENU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA
 • REŠENJE O PRIHVATANJU TEKSTA TRILATERALNOG UGOVORA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA NAMENJENIH REALIZACIJI PROGRAMA VODOSNABDEVANJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U OPŠTINAMA SREDNJE VELIČINE U SRBIJI III
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE "EXSPECTO" SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA FONDA "DR REHÁK LÁSZLÓ" ALAP SUBOTICA - SZABADKA SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA FONDA "DR REHÁK LÁSZLÓ" ALAP SUBOTICA - SZABADKA SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IЅVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV SUBOTICA- SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR-POVIJESNI ARHIV SUBOTICA
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU LOKALNOG OMBUDSMANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE - A SÚLYOS BETEG GYERMEKEK ÉS FIATALOK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY - FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELE DJECE I MLADEŽI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE ZA TALENTOVANE UČENIKE "DEŽE KOSTOLANJI" SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex