Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 5 od 22.02.2018.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018)
 • ODLUKA O JAVNOJ KANALIZACIJI ("Sl. list grada Subotice", br. 29/2015, 38/2015 - autentično tumačenje, 42/2015 i 5/2018)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018)
 • ODLUKA O ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018)
 • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014, 14/2015 i 5/2018)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018. GODINU ZA GRAD SUBOTICU ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJI SU USMERENI KA UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ULICAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SUBOTICE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 5/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex