Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 48 od 05.11.2020.)


 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O OSTVARENJU BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2020. GODINE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU VETROELEKTRANE "MAESTRALE RING" NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O MREŽI DEČJIH VRTIĆA U USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U CILJU OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE - SPROVOĐENJA MERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O MERAMA ZA ZAŠTITU OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O UPISU UČENIKA U I RAZRED OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI, SA OSVRTOM NA UKUPAN BROJ UČENIKA I ODELJENJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA SUBOTICE U SKUPŠTINU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE, SUBOTICA - CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE, SUBOTICA - SZABADKA VÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONTJA, SZABADKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SAVREMENA GALERIJA SUBOTICA - KORTÁRS GALÉRIA SZABADKA - SUVREMENA GALERIJA SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA POZORIŠTA "DEŽE KOSTOLANJI" SUBOTICA - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ SZABADKA-KAZALIŠTA "DEZSŐ KOSZTOLÁNYI" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN MIKIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETEFI ŠANDOR" HAJDUKOVO
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "SVETOZAR MARKOVIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "IVAN SARIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA POLITEHNIČKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNU DELATNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RAZVOJ DRUŠTVENIH DELATNOSTI
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA POLJOPRIVREDU
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RAZVOJ SELA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RAZVOJ PRIVREDE, MALE PRIVREDE I PRIVATNOG PREDUZETNIŠTVA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RAZVOJ GRADA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA, ORGANIZACIJU I NORMATIVNA AKTA SKUPŠTINE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SREDSTVA INFORMISANJA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA ZA NAZIV ULICA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PODIZANJE I ODRŽAVANJE JAVNIH SPOMENIKA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA POSLOVNI PROSTOR
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA STAMBENE ODNOSE GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex