Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 46 od 02.10.2020.)


 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O OSTVARENJU BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE PARKIRALIŠTA NA KM 43+000 SA LEVE STRANE DRŽAVNOG PUTA IA REDA BR. 1, NA KATASTARSKOJ PARCELI 8657/3 K.O. ČANTAVIR
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA PRVO I DRUGO DETE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ LUDAŠ" PALIĆ ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITKA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DELIMIČNOM POKRIĆU NETO GUBITKA IZ PRETHODNOG PERIODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MATKO VUKOVIĆ" SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex