Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 37 od 28.12.2017.)


 • ETIČKI KODEKS PONAŠANJA FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2017)
 • KODEKS PONAŠANJA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE I JAVNIM SLUŽBAMA GRADA ("Sl. list grada Subotice", br. 43/2010 i 37/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2017)
 • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA GRADSKU UPRAVU GRADA SUBOTICE, GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO, SLUŽBU ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA SUBOTICE, ZAŠTITNIKA GRAĊANA GRADA SUBOTICE I SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2017)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 3/2012 - prečišćen tekst, 55/2012 i 37/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)
 • ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA NA IME TROŠKOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA, VISINI IZNOSA NAKNADE KOJU PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I MINIMALNOJ VISINI IZNOSA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 53/2016 i 37/2017)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE IZ NADLEŽNOSTI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2013, 15/2014 - ispr., 7/2015, 44/2016 i 37/2017)
 • ODLUKA O PEŠAČKIM ZONAMA I VOĐENJU TERETNOG SAOBRAĆAJA KROZ NASELJENA MESTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2017)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARK PRIRODE "PALIĆ" ("Sl. list grada Subotice", br. 15/2013, 17/2013 - ispr. i 37/2017)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SUBOTICE - REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BERANE - CRNA GORA ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2017)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELJENIH LICA I POVRATNIKA U GRADU SUBOTICI ZA PERIOD 2017-2021. ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2017)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUŽENJA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA ("Sl. list grada Subotice", br. 38/2015 i 37/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 58/2016, 9/2017 i 37/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex