Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 35/2023 od 03.11.2023.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U USTANOVI GRADSKA BIBLIOTEKA SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR - GRADSKA KNJIŽNICA SUBOTICA
 • ODLUKA O VISINI SREDSTAVA KOJA SE OBEZBEĐUJU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNU UŽINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA JAVNO PREDUZEĆE "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O OSTVARENJU BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2023. GODINE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENE DELA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA OIVIČEN ULICAMA MAKSIMA GORKOG, BEOGRADSKI PUT, BLAŠKA RAJIĆA I SENĆANSKI PUT U SUBOTICI - JUGOZAPADNI DEO
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRADSKOJ UPRAVI GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIBAVLJANJU, OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PRETVARANJU PRAVA ZAKUPA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U PRAVO SVOJINE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ČETVRTU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVETA RODITELJA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MATKO VUKOVIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA POLITEHNIČKE ŠKOLE SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "IVAN SARIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE ZA TALENTOVANE UČENIKE "DEŽE KOSTOLANJI" SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex