Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 30/2022 od 03.11.2022.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA BORBU PROTIV NASILJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU LOKALNOG TIMA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA
 • REŠENJEO DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O OSTVARENJU BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2022. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA 2022-2027.
 • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE U 2022. GODINI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU UŽINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE - FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LIČENJU TEŠKO OBOLILE DICE I OMLADINE - A SÚLYOS BETEG GYERMEKEK ÉS FIATALOK GYÓGYKEZELÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY - FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELE DJECE I MLADEŽI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA FONDA "DR LASLO REHAK" - FONDA "DR REHAK LASZLO" - DR. REHÁK LÁSZLÓ ALAP - FONDA "DR. REHÁK LÁSZLÓ"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA-FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBATICA-DANILO KIŠ IFJÚSÁGI KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY SZABADKA-FONDACIJE ZA OMLADINSKU KULTURU I STVARALAŠTVO "DANILO KIŠ" SUBOTICA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA FONDACIJE ZA POMOĆ PRI LEČENJU TEŠKO OBOLELE DECE I OMLADINE SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVETA RODITELJA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURO SALAJ" SUBOTICA
 • ODLUKU O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex