Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 28 od 10.10.2019.)


 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O OSTVARENJU BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE MIŠIĆEVO
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE VI ZA DELOVE ZONA "MALI RADANOVAC" I "RADANOVAC"
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENE DELA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PROSTORA OIVIČEN ULICAMA MAKSIMA GORKOG, BEOGRADSKI PUT, BLAŠKA RAJIĆA I SENĆANSKI PUT U SUBOTICI
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOMPLEKSA "MLEČNE PIJACE"
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA UREĐENJE KOMPLEKSA STADIONA FK "SPARTAK" I NJEGOVOG OKRUŽENJA
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA ČLANU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U CILJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SISTEMU JAVNOG OSVETLJENJA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNOJ KANALIZACIJI
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANATSKIH ZANIMANJA TEHNIČKE STRUKE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE ROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ LUDAŠ" PALIĆ ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DELIMIČNOM POKRIĆU NETO GUBITKA IZ PRETHODNOG PERIODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DIMNIČARSKIH USLUGA "DIMNIČAR" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ LUDAŠ" PALIĆ ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITKA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI DOO "PARK PALIĆ" PALIĆ ZA 2018. GOD.
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING" SUBOTICA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POGREBNO" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA I ZELENILO" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA I IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STADION" SUBOTICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "PALIĆ-LUDAŠ" PALIĆ ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA APOTEKE SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV SUBOTICA - SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR - POVIJESNI ARHIV SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ" SUBOTICA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O UPISU UČENIKA U I RAZRED OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI, SA OSVRTOM NA UKUPAN BROJ UČENIKA I ODELJENJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex