Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 2 od 01.02.2019.)


  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA OCENU GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA OSNIVAČA U ODBOR ZA PREGOVORE U VEZI SA ZAKLJUČIVANJEM ANEKSA BROJ III KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U MEĐUOPŠTINSKOM ZAVODU ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SUBOTICA
  • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA SUBOTICE
  • OGLAS O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNI PROSTORI GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA SUBOTICE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex