Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 16/2021 od 03.06.2021.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DIMNIČAR" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU NASELJENIH MESTA: ČANTAVIR, VIŠNJEVAC, BAČKO DUŠANOVO, NOVI ŽEDNIK I STARI ŽEDNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM ZA RAD SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA STATUTA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVCA PRUŽANJA DRŽAVNIH PUTEVA I I II REDA KOJI PROLAZE KROZ NASELJENA MESTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA SUBOTICE U SKUPŠTINU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA - SZABADKAI UZLETI INKUBATOR - BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SUBOTICA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POZORIŠTA "DEŽE KOSTOLANJI" SUBOTICA - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ SZABADKA-KAZALIŠTA "DEZSŐ KOSZTOLÁNYI" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA POZORIŠTA "DEŽE KOSTOLANJI" SUBOTICA - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ SZABADKA-KAZALIŠTA "DEZSŐ KOSZTOLÁNYI" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "SVETOZAR MARKOVIĆ" SUBOTICA
 • OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA "REGIONALNA DEPONIJA" D.O.O. SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex