Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Subotice

(broj 13/2021 od 06.05.2021.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA "JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU (REVOLVING KREDIT) JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽIVANJU (OVERDRAFT) JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA
 • ODLUKA O IZMENAMA STATUTA GRADA SUBOTICE
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE REGULACIONOG PLANA CENTRA GRADA SUBOTICA - II ZONA U-123/97 ("SLUŽBENI LIST OPŠTINE SUBOTICA", BROJ 33/00)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2021. G. ZA GRAD SUBOTICU
 • ODLUKA O DODELI PRIZNANJA "DR FERENC BODROGVARI"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONAČNI NACRT UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA OBAVLJANJE USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM "REGIONALNA DEPONIJA" SUBOTICA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
 • ZAKLJUČAK O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SUBOTIČKE PIJACE" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "SUBOTICA-TRANS" SUBOTICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA SUBOTICA - SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR - GRADSKA KNJIŽNICA SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SONJA MARINKOVIĆ" SUBOTICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA" - SZABADKAI ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNY - FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA" - SZABADKAI ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNY - FONDACIJE "SUBOTIČKA SINAGOGA"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GORAN KOVAČIĆ" SUBOTICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex