Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 8/2022 od 29.04.2022.)


 • Odluka o angažovanju eksterne revizije Završnog računa opštine Bogatić za 2021. godinu
 • Odluka o prvoj izmeni i dopuni Odluke o jednokratnoj pomoći porodici za novorođenčad
 • Odluka o izmeni naziva ulica u naseljenom mestu Banovo Polje u opštini Bogatić
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom dela katastarske parcele broj 3892/5 u K.O. Bogatić
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarske parcele broj 189 u K.O. Očage
 • Odluka o usvajanju Plana za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti u opštini Bogatić
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u opštini Bogatić za 2021-2023. godina
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Plana za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Bogatić za 2021. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na nacrt javnog Ugovora za javno-privatno partnerstvo sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Bogatić
 • Odluka o davanju saglasnosti na nacrt Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa između preduzeća za proizvodnju, promet i usluge "Monarh" d.o.o. Beograd i opštine Bogatić
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti poslovanja JKP "Bogatić" Bogatić
 • Zaključak o davanju saglasnosti na predlog Prve izmene Programa poslovanja JKP "Bogatić" Bogati za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Narodne biblioteke "Janko Veselinović" Bogatić za 2021. godinu i Izveštaj o finansijskom poslovanju N.B. "J. Veselinović" za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju - izvršenju budžeta Kulturno-obrazovnog centra "Bogatić" Bogatić za 2021. godinu
 • Rešenje o konstataciji prestanka dužnosti članstva u Upravnom odboru Turističke organizacije "Bogatić"
 • Rešenje o imenovanju jednog člana u Upravnom odboru Turističke organizacije "Bogatić" u Bogatiću
 • Rešenje o konstataciji prestanka dužnosti članstva u Školskom odboru "Mačvanske srednje škole u Bogatiću
 • Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora "Mačvanske srednje škole" u Bogatiću
 • Rešenje o razrešenju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole "Janko Veselinović" u Crnoj Bari i imenovanju novog člana
 • Pravilnik o izdavanju parking karte za osobe sa invaliditetom
 • Pravilnik o četvrtoj izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22
 • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex