Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 8 od 12.04.2019.)


 • ODLUKA O USVAJANJU PREDLOGA KONCESIONOG AKTA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO - PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O DODELI NAKNADE ZA PRUŽANJE USLUGA JAVNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD-ŠABAC" BROJ 1991 OD 18.03.2019. GODINE SA ODLUKOM NADZORNOG ODBORA
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE KODEKSA PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIMIRCI
 • PRAVILNIK O IZBORNOM POSTUPKU I MERILIMA ZA IZBOR PO JAVNOM KONKURSU ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PROJEKTA PARCELACIJE KAT. PARC. BR. 4081 UPISANE U LIST NEPOKRETNOSTI BR. 3549 ZA K.O. BOGATIĆ
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BOGATIĆ" BOGATIĆ BR. 579 OD 19.03.2019. GODINE, O PRODAJI OSNOVNIH SREDSTAVA
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI STATUTA NARODNE BIBLIOTEKE "JANKO VESELINOVIĆ" BOGATIĆ BROJ 47/19 OD 12.03.2019. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU NARODNE BIBLIOTEKE "JANKO VESELINOVIĆ" BOGATIĆ ZA 2018. GODINU BROJ 43/19 OD 04.03.2019. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU DRUGE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU DRUGE IZMENE FINANSIJSKOG PLANA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIĆA STANOJLOVIĆ" KOCELJEVA ZBOG ISTEKA MANDATNOG PERIODA NA KOJI SU IZABRANI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIĆA STANOJLOVIĆ" KOCELJEVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "DR DARINKA LUKIĆ" KOCELJEVA
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE KOCELJEVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex