Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 6 od 27.03.2019.)


 • STATUT OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O ŠESTOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE PUTNIČKOG VOZILA, TERETNOG VOZILA I MAŠINA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "IZVOR" VLADIMIRCI
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA PREVOZ PUTNIKA I UČENIKA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE PREVOZA PUTNIKA I UČENIKA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU SA PROGRAMOM
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU JKP "IZVOR" VLADIMIRCI ZA 2018. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU DOMA ZDRAVLJA "VLADIMIRCI" VLADIMIRCI ZA 2018. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI ZA 2018. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU BIBLIOTEKE "DIŠA ATIĆ" VLADIMIRCI ZA 2018. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "VLADIMIRCI" U VLADIMIRCIMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "VLADIMIRCI" U VLADIMIRCIMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "SUNCOKRETI" U VLADIMIRCIMA I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽIKA POPOVIĆ" VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD-ŠABAC" ŠABAC BR. 6584/4 OD 28.12.2018. GODINE SA ODLUKOM NADZORNOG ODBORA O NAČINU FINANSIRANJA I REALIZACIJI IZGRADNJE KANALIZACIONE MREŽE U PRIGRADSKIM NASELJIMA GRADA ŠAPCA, AKCIJOM JKP "VODOVOD - ŠABAC" ŠABAC - GRAĐANI, BEZ UČEŠĆA GRADA ŠAPCA U OBEZBEĐENJU NEDOSTAJUĆIH SREDSTAVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex