Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 34/2021 od 16.12.2021.)


 • Odluka o budžetu grada Šapca za 2022. godinu
 • Odluka o kadrovskom planu za 2022 godinu
 • Zaključak o usvajanju izveštaja administrativno-mandatne komisije
 • Rešenje o prestanku mandata Saši Maksimoviću
 • Rešenje o potvrđivanju mandata Milanu Grujiću
 • Odluka o besplatnom gradskom i prigradskom prevozu na teritoriji grada Šapca
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod-Šabac" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetskih sredstava JKP "Vodovod- Šabac" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Parking-Šabac" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Infrastruktura-Šabac" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetskih sredstava JP "Infrastruktura - Šabac" za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Regionalna deponija "Srem-Mačva" Šabac za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Toplana-Šabac" Šabac za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Stari grad" Šabac za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava i subvencija JKP "Stari grad" Šabac za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP "Stari grad" Šabac za 2022. godinu
 • Odluka o Izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodica sa decom
 • Odluka o raspolaganju stanovima u svojini grada Šapca
 • Odluka o izradi Prostornog plana grada Šapca
 • Odluka o izradi Strateške procene uticaja za Prostorni plan grada Šapca
 • Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana grada Šapca za2022-2032. godinu
 • Odluka o izradi Strateške procene uticaja za Generalnog urbanističkog plana grada Šapca za2022-2032 godinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Benska Bara istok" u Šapcu
 • Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja za Plana detaljne regulacije "Benska Bara istok" u Šapcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Kamičak" u Šapcu
 • Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja za Plana detaljne regulacije "Kamičak" u Šapcu
 • Odluka o izradi Druge izmene i dopune Plana detaljne regulacije "deo bloka 21 kompleks Aman" u Šapcu
 • Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja za Druge izmene i dopune Plana detaljne regulacije "deo bloka 21 kompleks Aman" u Šapcu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Trg Šabačkih žrtava" u Šapcu
 • Odluka da ne izrađuje Strateška procena uticaja za Plana detaljne regulacije "Trg Šabačkih žrtava" u Šapcu
 • Rešenja o razrešenju jednog člana Saveta za ekologiju i zelenu ekonomiju i imenovanju novog
 • Rešenja o razrešenju jednog člana komisije za izbor i imenovanja i imenovanju novog
 • Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja
 • Rešenja o imenovanju tri člana školskog odbora Jevrem Obrenović
 • Rešenja o razrešenju člana školskog odbora Janko Veselinović i imenovanju novog
 • Rešenje o razrešenju vd direktora JP Infrastruktura Šabac
 • Rešenje i imenovanju vd direktora JP Infrastruktura Šabac
 • Rešenje o razrešenju vd direktora Turističke organizacije Šabac
 • Rešenje o imenovanju vd direktora Turističke organizacije Šabac
 • Ispravka tehničke greške
 • Zaključak broj broj: 06-66 od 19.11.2021. godine koji se odnosi na određivanje posebnih subjekata za zaštitu i spasavanje u opštini Koceljeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex