Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 26 od 18.12.2019.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA ŠAPCA ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.09.2019. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ŠABAC ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 30.09.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU REBALANS II GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JKP "STARI GRAD" ŠABAC ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "DEO BLOKA 40 U DOBROPOLJSKOJ ULICI" U ŠAPCU
 • ODLUKA O USVAJANJU PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE "CENTAR 1 - CENTAR 2" U ŠAPCU
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE "CENTAR 1 - CENTAR 2" U ŠAPCU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE I ČUVANJE VOĆA I POVRĆA NA KAT.P.BR. 3097 KO PRNJAVOR U PRNJAVORU
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE I ČUVANJE VOĆA I POVRĆA NA KAT. P. BR. 3097 KO PRNJAVOR U PRNJAVORU
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA GRADA ŠAPCA 2020-2025.
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVU NA NAKNADU TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "NAŠE DETE" U ŠAPCU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA RADA/PROJEKATA U OBLASTI SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE DELA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U ŠAPCU JKP "VODOVOD-ŠABAC"
 • ODLUKA O PRIHVATANJU PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA NA OBJEKTIMA BIVŠEG KOLEKTIVNOG CENTRA "VARNA"
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA I POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA
 • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU ZA GRADSKU UPRAVU GRADA ŠAPCA I POSEBNE ORGANIZACIJE GRADA ŠAPCA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA ŠAPCA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC
 • ODLUKA O PRISTUPANJU GRADA ŠAPCA U ČLANSTVO UDRUŽENJA "POKRET ZA DECU TRI PLUS" IZ ČAČKA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U ŠAPCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "STANA MILANOVIĆ" U ŠAPCU I IMENOVANJU NOVOG
 • PROGRAM O OPTIMALNOM ORGANIZOVANJU TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2020. GODINU
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "SUNCOKRETI" VLADIMIRCI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex