Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 12 od 27.06.2019.)


 • ODLUKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2019. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2018. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONSOLIDOVANI TROMESEČNI IZVEŠTAJ - IZVEŠTAJ O OSTVARENJU BUDŽETA OPŠTINE BOGATIĆ ZA PERIOD 01.01.2019 - 31.03.2019. GODINE
 • ODLUKA O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE BOGATIĆ
 • ODLUKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOGATIĆ
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM KATASTARSKIH PARCELA BROJ 15666 I 15667 U KO BADOVINCI
 • ODLUKA O TREĆOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OVLAŠĆENIM I OSPOSOBLJENIM PRAVNIM LICIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U REDOVNIM DELATNOSTIMA I U VANREDNIM SITUACIJAMA
 • ODLUKA O USVAJANJU PROCENE RIZIKA OPŠTINE BOGATIĆ
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2018. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRVE IZMENE POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE BOGATIĆ ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRVE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BOGATIĆ" BOGATIĆ ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP "BOGATIĆ" BOGATIĆ SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA V.D. DIREKTORA KULTURNO-OBRAZOVNOG CENTRA "BOGATIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KULTURNO-OBRAZOVNOG CENTRA "BOGATIĆ" BOGATIĆ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNICE OPŠTNSKE UPRAVE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE NAZIVA ULICA I TRGOVA NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U KULTURNO OBRAZOVNOM CENTRU BOGATIĆ
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ODLUKE O IZMENI I DOPUNI FINANSIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE "MIĆA STANOJLOVIĆ" KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ODLUKE O TREĆOJ IZMENI PROGRAMA POSLOVANJA JKP "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ODLUKE O TREĆOJ IZMENI FINANSIJSKOG PLANA JKP "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex