Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 24/2022 od 13.06.2022.)


 • Odluka o završnom računu budžeta za 2021. godinu
 • Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduživanju Grada Prokuplja
 • Odluka o statusnoj promeni
 • Odluka o osnivanju JKP "Hammeum" Prokuplje
 • Odluka o osnivanju JKP "Gradski vodovod" Prokuplje
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini G. Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt javnog ugovora javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, upravljanje i obavljanje komunalnih delatnosti vezanih za parking mesta, čistoću grada, Gradske tržnice i Gradsko zelenilo u Gradu Prokuplju
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o Gradskom pravobranilaštvu Grada Prokuplja
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Prokuplja
 • Odluka o izradi druge izmene i dopune Plana generalne regulacije Grada Prokuplja
 • Odluka o određivanju područja za upis dece u Osnovne škole na teritoriji Grada Prokuplja
 • Rešenje o imenovanju Organizacionog odbora za proslavu Slave Prokuplja za 2022. godinu
 • Rešenje o imenovanju Organizacionog odbora za obeležavanja stodesetogodišnjice Drugog pešadijskog Gvozdenog puka "Knjaz Mihajlo" u Prokuplju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Turističke organizacije Grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i Finansijskom poslovanju Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na program rada Centra za socijalni rad "Toplice" Prokuplje za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o radu Centra za socijalni rad "Toplica" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje Grada Prokuplja za 2021. godinu usaglašenog sa Odlukom o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija za JP za urbanizam i uređenje Grada Prokuplja za 2022. godinu usaglašenog sa Odlukom o izmeni Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Robnim rezervama mesa u živoj stoci na teritoriji Grada Prokuplja za 2021. godinu JKP "Hammeum" Prokuplje
 • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Odluka o prestanku mandata odbornika
 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata VD direktora JKP "Hammeum" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd direktora JKP "Hammeum" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd direktora JKP "Gradski vodovod" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP "Hammeum" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova nadzornog odbora JKP "Gradski vodovod" Prokuplje
 • Rešenje o dopuni rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora KOC "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Gradskog veća Grada Prokuplja
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Prokuplja
 • Zaključak o upućivanju na javnu raspravu Odluke o izmeni odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Prokuplja za 2023. godinu
 • Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta Grada Prokuplja za 2023. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex