Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 6/2022 od 14.06.2022.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU SPORTSKO-REKREATIVNIH SADRŽAJA U NASELJENOM MESTU TRŠIĆ
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - APOTEKARSKE USTANOVE LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU KONCESIONOG AKTA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA PAKETU "C" LINIJA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KONCESIJU - POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA PAKETU "C" LINIJA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA GRADSKOG I PRIGRADSKOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O GRADSKOM VODOVODU I KANALIZACIJI
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 31.03.2022. GODINE
 • ODLUKA O NEOPHODNOSTI ISELJENJA SA PLANOM PRESELJENJA DOMAĆINSTAVA KOJA ŽIVE U NEFORMALNOM NASELJU NA LOKACIJI LAGATOR
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE LOZNICE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA U LOZNICI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PREDLOGA ZA RAZREŠENJE I IMENOVANJE ČLANA KOMISIJE ZA VOĐENJE POSTUPKA I DONOŠENJE REŠENJA PO ZAHTEVU ZA VRAĆANJE ZEMLJIŠTA
 • REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU SPORTSKO-REKREATIVNIH SADRŽAJA U NASELJENOM MESTU TRŠIĆ
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex