Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 5/2022 od 05.05.2022.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE I UČEŠĆA KORISNIKA U OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVA RIVANJE DELATNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJU PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "BAMBI" LOZNICA
  • ODLUKA O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU SA OPERATIVNIM PLANOM ODBRANE
  • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA MERA I RADOVA ZA SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU SA PROGRAMOM MERA I RADOVA
  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP 1/22
  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENER GETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP 1/22
  • ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROGRAMA RADA/ PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE IZ BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNOJ STVARI
  • ISPRAVKA ODLUKE O DONOŠENJU PLA NA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU ZAŠTITNOG VODNOG OBJEKTA-NASIPA NA DESNOJ OBALI REKE DRINE NA PODRUČJU NASELJENIH MESTA LIPNIČKI ŠOR I JELAV U LOZNICI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex