Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 4/2022 od 04.05.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU ZAŠTITNOG VODNOG OBJEKTA - NASIPA NA DESNOJ OBALI REKE DRINE NA PODRUČJU NASELJENIH MESTA LIPNIČKI ŠOR I JELAV U LOZNICI
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PROSTORA NA KOME NIJE DOZVOLJENO OKUPLJANJE GRAĐANA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE SA ANALIZOM POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA SA INFORMACIJOM
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA - JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNO STI NA IZVEŠTAJ O PO SLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2021. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA LOZNICE (KO ŠOR)
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA LOZNICE (KO LOZNICA)
 • REŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG URBANISTE GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex