Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 4/2021 od 09.06.2021.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAJEDNIČKE SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU I SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA U SLIVU REKE DRINE
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA - SPOMEN OBELEŽJA KRST U LOZNICI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O PODIZANJU SPOMENIKA - SPOMEN OBELEŽJA KRST U LOZNICI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2021. DO 31.03.2021. GODINE
 • PROGRAM O DOPUNAMA PROGRAMA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PREDLOGA ZA RAZREŠENJE I IMENOVANJE PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA VOĐENJE POSTUPKA I DONOŠENJE REŠENJA PO ZAHTEVU ZA VRAĆANJE ZEMLJIŠTA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA PROŠIRENOG SASTAVA SAVETA ZA ZDRAVLJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNOJ STVARI
 • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex