Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 4 od 24.02.2020.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I-B REDA BROJ 26 NA ADMINISTRATIVNOJ TERITORIJI GRADA LOZNICA
 • PLAN DETALJNE REGULACIJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I-B REDA BROJ 26 NA ADMINISTRATIVNOJ TERITORIJI GRADA LOZNICA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU ZAŠTITNOG VODNOG OBJEKTA-NASIPA NA DESNOJ OBALI REKE DRINE NA PODRUČJU NASELJENIH MESTA LIPNIČKI ŠOR I JELAV U LOZNICI
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE NOVE DEONICE DELA DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 VALJEVO-LOZNICA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZONE III LAGATOR U LOZNICI
 • PLAN DETALJNE REGULACIJE ZONE III LAGATOR U LOZNICI
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI BRAČNIM PAROVIMA I PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE SA ANALIZOM POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I TRGOVA U NASELJENOM MESTU LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA, TRGOVA I ZASELAKA U NASELJENOM MESTU LEŠNICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU JELAV
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU PASKOVAC
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU RUNJANI
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I ZASELAKA U NASELJENOM MESTU DONJE NEDELJICE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU CIKOTE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I ZASELAKA U NASELJENOM MESTU MILINA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD APOTEKARSKOM USTANOVOM "DR LAZA LAZAREVIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA-LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE LOZNICE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA I ZAMENIKA ČLANA GRADSKOG SAVETA RODITELJA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2020. GODINU U GRADU LOZNICI
 • IZMENE I DOPUNE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2020. GODINU U GRADU LOZNICA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU ZAŠTITNOG VODNOG OBJEKTA-NASIPA NA DESNOJ OBALI REKE DRINE NA PODRUČJU NASELJENIH MESTA LIPNIČKI ŠOR I JELAV U LOZNICI
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE NOVE DEONICE DELA DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 VALJEVO-LOZNICA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE U "SLUŽBENOM LISTU GRADA LOZNICE" BROJ 19/19 I "SLUŽBENOM LISTU GRADA LOZNICE" BROJ 21/19

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex