Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 26/2020 od 13.11.2020.)


 • ODLUKA O GEOGRAFSKOM INFORMACIONOM SISTEMU GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O POSTAVLJANJU MONTAŽNIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE I ODREĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 30. SEPTEMBRA 2020. GODINE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I POSTAVLJENJU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U LOZNICI
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA-LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE NAZIVA ULICA I TRGOVA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIKA MITROVIĆ" BREZJAK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" LIPNICA
 • ZAKLJUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U PLANU DETALJNE REGULACIJE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 26 NA ADMINISTRATIVNOJ TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ČLANA 102. POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE ("SLUŽBENI LIST GRADA LOZNICE", BROJ 16/08)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex