Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 16/2023 od 29.12.2023.)


  • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA LOZNICE ZA PERIOD JANUAR - MART 2024. GODINE
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA O NAČINU POKRIĆA GUBITKA ZA 2022. GODINU
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
  • REŠENJE O IMENOVANJU GRADSKOG SAVETA RODITELJA
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE U LOZNICI
  • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 1.1.2023. DO 30.9.2023. GODINE
  • INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2023. DO 30.09.2023. GODINE
  • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2024. GODINU
  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU DRUGOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex