Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 12 od 07.10.2019.)


 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA PERIOD I-VI 2019. GODINE
 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA DOMA ZDRAVLJA "DR MILENKO MARIN" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA VOJVODE MIŠIĆA, ĐURE JAKŠIĆA, SVETOG SAVE, JOVANA CVIJIĆA I TRGA ANTE BOGIĆEVIĆA U LOZNICI
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 30.06.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2018. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA-LOZNICA" LOZNICA O NAČINU POKRIĆA GUBITKA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2018. GODINU KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2018. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2018. GODINU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
 • ODLUKA O PODIZANJU JAVNOG SPOMEN OBELEŽJA STRELJANIM U SELU CIKOTE 19. OKTOBRA 1941. GODINE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O PODIZANJU JAVNOG SPOMEN OBELEŽJA STRELJANIM U SELU CIKOTE 19. OKTOBRA 1941. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE LOZNICE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADA LOZNICE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE GRADA LOZNICE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O NAKNADAMA ZA RAD ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANA SAVETA MESNE ZAJEDNICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETI SAVA" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KADINJAČA" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN CVIJIĆ" U LOZNICI
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA LOZNICA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA VOJVODE MIŠIĆA, ĐURE JAKŠIĆA, SVETOG SAVE, JOVANA CVIJIĆA I TRGA ANTE BOGIĆEVIĆA U LOZNICI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex