Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 10/2022 od 24.10.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATNJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2022. GODINE KOJI JE GRADSKO VEĆE GRADA LOZNICE USVOJILO ODLUKOM BROJ 06-30-1/22-II DANA 10.10.2022. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 30. JUNA 2022. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRISTUPANJU PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM U JAVNU SVOJINU GRADA LOZNICE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2021. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2021. GODINU KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2021. GODINU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2021. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2021. GODINU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
 • ODLUKA O PONIŠTAJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE - POVERAVANJA OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA PAKETU "C" LINIJA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE U OTVORENOM POSTUPKU BROJ K6/2021
 • ODLUKA O DAVANJU NAKNADNE SAGLASNOSTI NA JAVNI UGOVOR O PRIVREMENOM POVERAVANJU OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE NA "PAKETU C" LINIJA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH GRADA LOZNICE ZA PERIOD 2023.-2028. GODINE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI
 • -
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex