Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 10 od 19.07.2019.)


 • REŠENJE O PRIHVATANJU PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE NA KAT. PARCELI BROJ 1256/2 KO LOZNICA SA REPUBLIKE SRBIJE NA GRAD LOZNICU SA UGOVOROM
 • REŠENJE O PRIHVATANJU PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE NA KAT. PARCELI 3500/5 I KAT. PARCELI 3501/1 K.O. LOZNICA SA REPUBLIKE SRBIJE NA GRAD LOZNICU SA UGOVOROM
 • ZAKLJUČAK KOJIM SE OVLAŠĆUJE GRADONAČELNIK I GRADSKO VEĆE GRADA LOZNICE DA O STAVU FINANSIJERA RADOVA, DA U LOZNICI FINANSIRA IZGRADNJU NOVOG FUDBALSKOG STADIONA NA LOKACIJI POSTOJEĆEG GRADSKOG STADIONA, OBAVESTE NADLEŽNE REPUBLIČKE ORGANE I INSTITUCIJE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O FORMIRANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ANTA BOGIĆEVIĆ" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIKA MITROVIĆ" BREZJAK
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE ZA ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE
 • PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE U 2019. GODINI
 • REŠENJE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNOJ STVARI
 • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA POSTAVLJANJA MONTAŽNIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA KOJE SE RASPISUJE JAVNI OGLAS RADI DAVANJA U ZAKUP
 • PROGRAM POSTAVLJANJA MONTAŽNIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA KOJE SE RASPISUJE JAVNI OGLAS RADI DAVANJA U ZAKUP
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA POSTAVLJANJA MONTAŽNIH OBJEKATA U ULICI JOVANA CVIJIĆA - "ZONA UNAPREĐENOG POSLOVANJA" U LOZNICI
 • PROGRAM POSTAVLJANJA MONTAŽNIH OBJEKATA U ULICI JOVANA CVIJIĆA - "ZONA UNAPREĐENOG POSLOVANJA" U LOZNICI
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA POSTAVLJANJA MONTAŽNIH OBJEKATA U ZONI ZAŠTITE NASELJENOG MESTA TRŠIĆ
 • PROGRAM POSTAVLJANJA MONTAŽNIH OBJEKATA U ZONI ZAŠTITE NASELJENOG MESTA TRŠIĆ
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA POSTAVLJANJA MONTAŽNIH OBJEKATA U ZONI PARKA U BANJI KOVILJAČI
 • PROGRAM POSTAVLJANJA MONTAŽNIH OBJEKATA U ZONI PARKA U BANJI KOVILJAČI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex