Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 1/2023 od 17.03.2023.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE "SEVER" U LOZNICI
 • PLAN DETALJNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE "SEVER" U LOZNICI
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE SA ANALIZOM POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA SA INFORMACIJOM
 • ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA KONCESIJU - POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA PAKETU "C" LINIJA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE U OTVORENOM POSTUPKU BROJ K6/2021
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST JAVNOG UGOVORA O POVERAVANJU OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE NA PAKETU "C" LINIJA SA TEKSTOM JAVNOG UGOVORA
 • REŠENJE O PRISTUPANJU PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM U JAVNU SVOJINU GRADA LOZNICE ZA POTREBE PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJENOM MESTU LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA U NASELJENOM MESTU BANJA KOVILJAČA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "14. OKTOBAR" DRAGINAC
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE U GRADU LOZNICI
 • IZMENE I DOPUNE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE U GRADU LOZNICI
 • REŠENJE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNOJ STVARI
 • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PORESKOG INSPEKTORA ZA POSLOVE KONTROLE, PORESKOG INSPEKTORA NAPLATE I PORESKOG IZVRŠITELJA U ODELJENJU ZA FINANSIJE I LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex