Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 1/2021 od 30.03.2021.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO BANJA KOVILJAČA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO LEŠNICA
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO LOZNICA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA U ULICI FILIPA KLJAJIĆA U LOZNICI
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA GRADA LOZNICE ZA PERIOD 2022-2028. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA LOZNICE 2021-2025. GODINE
 • STRATEGIJA RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA LOZNICE 2021-2025.
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA OBAVLJANJA POSLOVA POMOĆI I NEGE U KUĆI ZA ODRASLA, STARA LICA I OSOBE SA INVALIDITETOM
 • ODLUKA USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA GRADA LOZNICE 2021-2025.
 • PROGRAM RAZVOJA TURIZMA GRADA LOZNICE 2021-2025.
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE SA ANALIZOM POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA
 • ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA JAVNI UGOVOR O PRIVREMENOM POVERAVANJU OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE NA "PAKETU C" LINIJA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA - LOZNICA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • ODLUKU O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • DEKLARACIJA O ULOZI FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U GRADU LOZNICI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE I UČEŠĆA KORISNIKA U OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE DELATNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO BANJA KOVILJAČA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO LEŠNICA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO LOZNICA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA U ULICI FILIPA KLJAJIĆA U LOZNICI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex