Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 5/2021 od 03.03.2021.)


 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU OPŠTINE BOJNIK ZA FINANSIRANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA PERIOD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I SVIH ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I SVIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA STALNE BUDŽSTSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA STALNE BUDŽSTSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA STALNE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU GRADA LESKOVCA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex