Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 46/2021 od 23.12.2021.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2021. godinu
 • Odluka o budžetu opštine Vlasotince za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Plana razvoja opštine Vlasotince 2022-2029.
 • Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji opštine Vlasotince
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o taksi prevozu na teritoriji opštine Vlasotince
 • Zaključak o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Komunalac" Vlasotince za 2021. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Komunalac" Vlasotince za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Vodovod" Vlasotince za 2022. godinu
 • Izmene i dopune zaključka Štaba za vanredne situacije grada Leskovca broj: 82-6/2021-IV od 16.03.2021. godine ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2021)
 • Odluka o usvajanju Plana zaštite i spasavanja grada Leskovca
 • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Leskovca za 2022. godinu
 • Odluka o dodeli novogodišnjih paketa za decu uzrasta do sedam godina koja imaju prebivalište na teritoriji grada Leskovca
 • Odluka o određivanju cene koštanja jedne štampane strane "Službenog glasnika grada Leskovca" za 2022. godinu za korisnike usluga
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Crna Trava za 2021. godinu - rebalans 4, broj 06-276/2021-01
 • Odluka o budžetu opštine Crna Trava za 2022. godinu, broj 06-277/2021-01
 • Rešenje o prihvatanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Crna Trava za period 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine, broj 06-278/2021-01
 • Odluka o davanju saglasnosti na konvertovanje potraživanja opštine Crna Trava u trajni udeo u kapitalu Holding kompanije Pamučni kombinat "YUMCO" ad Vranje, broj 06-279/2021-01
 • Rešenje o prihvatanju Izveštaja o radu Tehničke škole sa domom učenika "Milentije Popović" Crna Trava za školsku 2020/21. godinu, broj 06-280/2021-01
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Tehničke škole sa domom učenika "Milentije Popović" Crna Trava za školsku 2021/22. godinu, broj 06-281/2021-01
 • Rešenje o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o realizaciji Plana rada Osnovne škole "Aleksandar Stojanović" Crna Trava za školsku 2020/2021. godinu, broj 06-282/2021-01
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Osnovne škole "Aleksandar Stojanović" Crna Trava za školsku 2021/2022. godinu, broj 06-283/2021-01
 • Rešenje o prihvatanju Izveštaja o radu Predškolske ustanove "Mladost" Crna Trava za radnu 2020/2021. godinu, broj 06-284/2021-01
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Predškolske ustanove "Mladost" Crna Trava za radnu 2021/2022. godinu, broj 06-285/2021-01
 • Odluka o besplatnom boravku dece u Predškolskoj ustanovi "Mladost" Crna Trava za radnu 2021/2022. godinu, broj 06-286/2021-01
 • Odluka o kriterijumima za veći odnosno manji broj dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi "Mladost" Crna Trava za radnu 2021/2022. godinu, broj 06-287/2021-01
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Crna Trava, broj 06-288/2021-01
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu delatnost i putnu infrastrukturu "Vilin Lug" Crna Trava za 2022. godinu, broj 06-289/2021-01
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija JP "Vilin Lug" Crna Trava za 2022. godinu, broj 06-290/2021-01
 • Odluka o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Crna Trava za 2021. godinu, sa Programom, broj 06-291/2021-01
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Crna Trava, broj 06-292/2021-01
 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama, broj 06-293/2021-01
 • Rešenje o prihvatanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Crna Trava za 2020. godinu, broj 06-294/2021-01
 • Kadrovski plan organa opštine Crna Trava za 2022. godinu, broj 06-295/2021-01
 • Odluka o subvencionisanju javnog prevoza, broj 06-296/2021-01
 • Odluka o raspuštanju saveta Mesne zajednice Darkovce i imenovanju poverenika, broj 06-297/2021-01
 • Rešenje o dopuni rešenja o imenovanju članova izbornih komisija za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Crna Trava, broj 06-298/2021-01
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja Prvostepene izborne komisije o sprovedenim izborima za članove saveta mesih zajednica na teritoriji opštine Crna Trava održanim 19.09.2021. godine, broj 06-299/2021-01
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Aleksandar Stojanović" Crna Trava, broj 06-300/2021-01
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Aleksandar Stojanović" Crna Trava, broj 06-301/2021-01
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Opštinske biblioteke "Sestre Stojanović" Crna Trava, broj 06-302/2021-01
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Opštinske biblioteke "Sestre Stojanović" Crna Trava, broj 06-303/2021-01
 • Program rada Skupštine opštine Crna Trava za 2022. godinu, broj 06-304/2021-01


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex