Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 40/2022 od 27.12.2022.)


 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENE KOŠTANJA JEDNE ŠTAMPANE STRANE "SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA LESKOVCA" ZA 2023-tu GODINU ZA KORISNIKE USLUGA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE PLANOVE MESNIH ZAJEDNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU CENTRALNOG POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA "STAJKOVCE" - WWTP-1 SA FEKALNIM KOLEKTOROM OD PPOV "VLASOTINCE" DO CENTRALNOG PPOV "STAJKOVCE" I TRAFOSTANICE TS 35KW
 • KADROVSKI PLAN ORGANA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD 2023-2029
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA RODNE RAVNOPRAVNOSTI OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD 2023-2025
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM JKP "VODOVOD" VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM SRC "VLASINA" VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "STEVAN JAKOVLJEVIĆ" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE LEBANE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINE LEBANE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE LEBANE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LEBANU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "STOJAN LJUBIĆ" U LEBANU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP "KOMUNALAC" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU I FINANSIJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "RADOJE DOMANOVIĆ" U BOŠNJACU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex