Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 4/2023 od 02.03.2023.)


  • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU PRIPREME I DISTRIBUCIJE PAKETA SA OSNOVNIM ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I SREDSTVIMA ZA HIGIJENU KORISNICIMA PENZIJA SA IZNOSOM PENZIJE DO 35.000,00 DINARA I KORISNICIMA PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ, PRAVA NA DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA I PRAVA NA UVEĆANI DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA BROJ: 061-8/15-II OD 9.4.2015. GODINE, O POVEĆANJU CENA ODRŽAVANJA GROBLJA, DIMNIČARSKIH USLUGA I CENA POGREBNIH USLUGA JKP "KOMUNALAC" LESKOVAC
  • REŠENJE
  • REŠENJE
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA BROJ: 061-26/14-II OD 22.12.2014. GODINE, KOJE JE DELIMIČNO IZMENJENO REŠENJEM GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA BROJ: 061-4/21-II OD 11.2.2021.GODINE, O PROMENI CENA POJEDINIH STANIČNIH USLUGA JP "GRADKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA 061-17/18-II OD 29.8.2018. GODINE, O POVEĆANJU CENA POJEDINIH USLUGA KORIŠĆENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA I UKLANJANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA PRIVREDNOG DRUŠTVA "METROPARKING JUG" D.O.O. LESKOVAC
  • REŠENJE
  • REŠENJE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN GENERALNE REGULACIJE 7 - "MORAVSKA" U LESKOVCU, PROSTORNA CELINA -III- RADNA ZONA NA PODRUČJU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA LESKOVCA (SA VREMENSKIM HORIZONTOM OD 2022. DO 2032. GODINE)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex