Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 33/2021 od 29.09.2021.)


 • Odluka broj: 011-15/2021 od 10.06.2021. godine
 • Odluka broj: 011-16/2021 od 10.06.2021. godine
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima
 • Odluka o usvajanju izmene i dopune Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju izmene i dopune Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 • Odluka o izmeni i dopuni srednjoročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmeni i dopuni programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Jedinstvo" Bojnik iz Bojnika sa Zakonom o javnim preduzećima
 • Odluku o izmeni i dopuni odluke o ulaganju u kapital JKP "Jedinstvo" Bojnik
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programa poslovanja JKP "Jedinstvo" Bojnik za 2021. godinu
 • Odluka o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni Kadrovskog plana Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave opštine Bojnik
 • Odluka o postupanju sa prinudno uklonjenim stvarima i drugim predmetima
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju računa budžeta opštine bojnik za period 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja sa finansijskim izveštajem i izveštajem revizora JP za vodosnabdevanje "Brestovac-Bojnik-Doljevac" Bojnik za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu JKP "Jedinstvo" Bojnik za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu JKP "Jedinstvo" Bojnik za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bojnik, sa finansijskim izveštajem, za period 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Doma zdravlja Bojnik, sa finansijskim izveštajem, za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Bojnik, sa finansijskim izveštajem, za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem ustanove Dom kulture "Bojnik" Bojnik za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Programa korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Leskovca za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex