Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 15 od 27.06.2019.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LESKOVCA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O JAVNOM OSVETLJENJU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI I USVAJANJU PROJEKTA JAVNOG PRIVATNOG PARTNERSTVA-REKONSTRUKCIJA, RACIONALIZACIJA I ODRŽAVANJE SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" IZ GRDELICE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "GRDELICA" GRDELICA
 • SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA OGLAŠAVA JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JKP "GRDELICA" GRDELICA
 • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO PREDEJANE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA STADIONA DUBOČICA U LESKOVCU
 • ODLUKA O IZMEŠTANJU SPOMENIKA - SPOMEN OBELEŽJA, U BLOKU 1, CELINA II, PGR-A 1 U LESKOVCU
 • ODLUKA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RAZVOJA GRADA LESKOVCA 2015-2020
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA - KOMISIJE ZA REALIZACIJU JAVNE NABAVKE ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA REALIZACIJU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE, RACIONALIZACIJE I ODRŽAVANJA DELA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA LESKOVAC"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "RADE METALAC" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "RADE METALAC" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILUTIN SMILJKOVIĆ" U VINARCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILUTIN SMILJKOVIĆ" U VINARCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" U GRDELICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" U GRDELICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "RADE METALAC" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "RADE METALAC" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "ĐUKA DINIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "11. OKTOBAR" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "11. OKTOBAR" U LESKOVCU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex