Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 14 od 24.06.2019.)


 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA I RASPISUJE OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA
 • VENDIMIN MBI SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR DHËNJËN ME QIRA DHE NË SHFRYTËZIM TOKËN BUJQËSORE NË PRONËN SHTETRORE NË KOMUNËN E MEDVEGJËS SHPALLET KONKURSI PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE ME SHKRIM PËR DHËNIEN ME QIRA TOKËN BUJQËORE NË PRONËN SHTETRORE NË KOMUNËN E MEDVEGJËS
 • ODLUKA O USVAJANJU DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI IZMENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPŠTINE VLASOTINCA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE
 • REŠENJE O USVAJANJU AKCIONOG PLANA PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU ZA PERIOD 2019-2020. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE VLASOTINCE ZA PERIOD 2019-2021. GODINE
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU JKP "VODOVOD" VLASOTINCE ZA PERIOD 01.01.2018.-31.12.2018. GODINE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I ČLANOVA KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASELAKA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IZBORU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MLADE KAO POSEBNOG STALNOG RADNOG TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST KAO POSEBNOG STALNOG RADNOG TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA KAO POSEBNOG STALNOG RADNOG TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IZBORU ČLANOVA SAVETA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KORISNIČKOG SAVETA JAVNIH SLUŽBI KAO POSEBNOG STALNOG RADNOG TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IZBORU ČLANOVA KORISNIČKOG SAVETA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE KAO POSEBNOG STALNOG RADNOG TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE KAO POSEBNOG STALNOG RADNOG TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST KAO POSEBNOG STALNOG RADNOG TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IZBORU ČLANOVA SAVETA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA KAO POSEBNOG STALNOG RADNOG TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IMENOVANJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA KAO POSEBNOG STALNOG RADNOG TELA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE I IMENOVANJU ČLANOVA DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA POSEBNE NAMENE JAVNO OSVETLJENJE VL DOO BEOGRAD PO JAVNOM UGOVORU BROJ 403-110 OD 31.05.2018
 • REŠENJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex