Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 13/2022 od 07.05.2022.)


 • REŠENJE O IZNOSIMA NAKNADE ČLANOVIMA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA RAD NA POSLOVIMA VEZANIM ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE I IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE U 2022. GODINI
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZAPADNI DEO NASELJA "SLAVKO ZLATANOVIĆ" U LESKOVCU, CELINE A3 I A4 U PLANU GENERALNE REGULACIJE 10 SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O IZRADI PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE 2 NA GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GUP-A LESKOVCA ZA BLOKOVE 16, 17, 18, 19, 20, 21 I 29 (PGR 2 - "CENTAR-ZAPAD")
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA PERIOD 2021-2030. SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA PERIOD 2022-2025. GODINE
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA GRADA LESKOVCA PO OSNOVU NEIZMIRENIH IZVORNIH JAVNIH PRIHODA U TRAJNI ULOG U KAPITALU HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" AD VRANJE SA STANJEM NA DAN 26.05.2021. GODINE
 • ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA GRADA LESKOVCA DOSPELIH NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE PO OSNOVU NEIZMIRENIH USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA GRADA LESKOVCA, ZBOG PRODAJE KAPITALA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE "INDUSTRIJE OBUĆE BEOGRAD" A.D.
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LESKOVCA - REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KRIVA PALANKA - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "GRDELICA" - GRDELICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE "GRDELICA" - GRDELICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "GRDELICA" - GRDELICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "GRDELICA" - GRDELICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U OBRAZOVANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA LESKOVAC


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex