Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 10 od 09.04.2019.)


 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK I IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU NACRTA POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM BESTERETNIM PRAVNIM POSLOM (POKLON)
 • ODLUKA O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PRIBALJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM, BESTERETNIM PRAVNIM POSLOM (POKLONOM)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU PROJEKTNOG TIMA
 • ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O O OBEZBEĐIVANJU PRAVA NA POMOĆ U KUĆI GRAĐANA I NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU BOJNIK, IZMENA I DOPUNA PREDLOGA PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POPLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJU OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • STRATEGIJU UPRAVLJANJA RIZICIMA U RADU ORGANA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK U PERIODU OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O MATERIJALNO­FINANSIJSKOM POSLOVANJU OŠ "STOJAN LJUBIĆ" U KOSANČIĆU ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA PU "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU DOMA ZDRAVLJA BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA DOMA ZDRAVLJA BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" U BOJNIKU ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STOJAN LJUBIĆ" KOSANČIĆ
 • REŠENJE O IMENOVANJUŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STOJAN LJUBIĆ" KOSANČIĆ
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZBORU DVA ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O FINANSIRANJU KAPITALNIH IZDATAKA BUDŽETSKIH KORISNIKA IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA LESKOVCA U 2019. I 2020. GODINI
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA I LIMO SERVISU
 • ODLUKA O PREVOZU TERETA ZA SOPSTVENE POTREBE U DOMAĆEM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SPOMENIK KULTURE SKOBALJIĆ GRAD
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE (veza DP IIA reda broj 258 (veza sa državnim putem A1 (petlja Leskovac centar) - Leskovac - Vladičin Han - Vranje - Bujanovac - državna granica sa BJR Makedonijom - Severnom Makedonijom) sa OP 17 Bogojevce - Donja Lokošnica - Gornja Lokošnica)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA AUTOBUSKA STANICA LESKOVAC" LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GLAVNOG URBANISTE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG URBANISTE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA APOTEKE LESKOVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA LESKOVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA LESKOVAC
 • REŠENJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex