Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 9 od 22.06.2019.)


 • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o pokretanju postupka realizacije Projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javnog privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje preostalog dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta "Projekat obavljanja javnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca"
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta "Projekat redovnog (osim održavanja horizontalne signalizacije na teritoriji naseljenog mesta Kruševac) i zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca"
 • Odluka o usvajanju Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca za period od 2019. do 2023. godine sa Akcionim planom za sprovođenje strategije sa Strategijom
 • Odluka o dopuni Odluke o određivanju stajališta koja mogu da se koriste za linijski prevoz putnika u gradskom prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o određivanju lokacije za odlaganje inertnog građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Kruševca
 • Odluka o izradi i postavljanju Grba Cara Lazara u Kruševcu
 • Odluka o postavljanju skulpture "Devojka sa krčagom" u Kruševcu
 • Odluka o izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Odluka o dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kruševca za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
 • Plan generalne regulacije "Istok 4" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Železnička 3" u Kruševcu
 • Plan detaljne regulacije "Hajduk Veljkova - sever"
 • Odluka o izradi izmene i dopune Izmene Plana detaljne regulacije stambeno poslovnog bloka "Kolonija" u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke u Kruševcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta JKP "Gradska toplana" Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP za urbanizam i projektovanje Kruševac sa Oglasom
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti v.d. direktora Javne veterinarske ustanove Veterinarska stanica "Kruševac"
 • Rešenje o imenovanju direktora Javne veterinarske ustanove Veterinarska stanica "Kruševac"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Knez Lazar" u V. Kupcima
 • Rešenje o davanju saglasnosti za korišćenje imena grada Kruševca u nazivu sportskog udruženja "Sambo sport Kruševac"
 • Rešenje o ispravci greške u Planu detaljne regulacije "Lipovac 1"
 • Rešenje o ispravci greške u Planu generalne regulacije "Izletište Jastrebac", tako što se ispravlja greška u grafičkom delu Plana i usklađuje sa tekstualnim delom
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kruševac za I kvartal 2019. godine
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o radu Zaštitnika građana grada Kruševca za 2018. god.
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Kruševca za 2018. god.
 • Izmene Programa unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Kruševca u 2019. god.
 • Rešenje o određivanju predstavnika grada Kruševca u Tim za karijerno vođenje i savetovanje u Prvoj tehničkoj školi Kruševac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Kruševac broj 86/2 od 10.06.2019. godine kojom se vrši izmena i dopuna Odluke o jediničnim cenama građevinskih radova na rekonstrukciji i sanaciji vrelovodne mreže koje izvodi po zahtevima korisnika kao i trećih lica
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene i dopune Izmene Plana detaljne regulacije stambeno-poslovnog bloka "Kolonija" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Rešenje o određivanju ovlašćenog lica organa Grada za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Vojvode Stepe)
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo o evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom, radi utvrđivanja za kulturno dobro celina Cara Lazara pod Lazarevim gradom Kruševac
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo o evidentiranju lokaliteta sa arheološkim sadržajem "Lokalitet Bogomoljište" u Kukljinu, radi utvrđivanja za kulturno dobro

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex